– Drets de Propietat intel.lectual i industrial:
Tots els continguts de www.vidaliferre.com (textos, gràfics, fotografies, logotips, icones, imatges, sons, disseny gràfic, programari o qualsevol altre) són de l’exclusiva propietat de Vidal i Ferré, estant subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial protegits per la legislació nacional i internacional. Per tant, està prohibida la reproducció, utilització, modificació, distribució, manipulació, així com qualsevol ús que excedeixi d’una utilització normal i necessària per veure la referida pàgina web.

– Protecció de dades de caràcter personal:
Vidal i Ferré informa que les dades introduïdes a www.vidaliferre.com de forma voluntària s’incorporaran a un fitxer (que podrà ser automatitzat) de la seva responsabilitat, als únics efectes de poder informar per qualsevol mitjà (inclosos electrònics), sobre productes, promocions i serveis, així com per a l’ús intern de les mateixes o l’enviament de comunicacions referents als aspectes anteriors o aquells per als quals s’han inserit les dades. Es podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició per escrit a vidaliferre@vidaliferre.com

 

——

 

– Derechos de propiedad intelectual e industrial:
Todos los contenidos de www.vidaliferre.com (textos, gráficos, fotografías, logotipos, iconos, imágenes, sonidos, diseño gráfico, software o cualquier otro) son de la exclusiva propiedad de Vidal i Ferré, estando sujetos a derechos de propiedad intelectual e industrial protegidos por la legislación nacional e internacional. Por tanto, está prohibida la reproducción, utilización, modificación, distribución, manipulación, así como cualquier uso que exceda de una utilización normal y necesaria para ver la referida página web.

– Protección de Datos de Carácter Personal:
Vidal i Ferré informa de que los datos introducidos en www.vidaliferre.com de forma voluntaria se incorporarán a un fichero (que podrá ser automatizado) de su responsabilidad, a los únicos efectos de poder informar por cualquier medio (inclusive electrónicos), sobre productos, promociones y servicios, así como para el uso interno de las mismas o el envío de comunicaciones referentes a los aspectos anteriores o a aquellos para los que se han insertado dichos datos. Se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición por escrito a vidaliferre@vidaliferre.com

 

——

 

– Intellectual property rights:
All the contents of www.vidaliferre.com (texts, graphic elements, photographs, logos, icons, images, sounds, graphic design, software, or any other element) are the exclusive property of Vidal i Ferré, and they are subject to intellectual property rights that are protected by Spanish and international legislation. Therefore, it is forbidden to reproduce, use, modify, distribute, manipulate, or use in any other way that exceeds a normal use that is necessary for viewing said website.

– Personal Data Protection:
Vidal i Ferré informs you that any data voluntarily entered on www.vidaliferre.com will be included in a file (which may be computer-processed) for which the company is responsible. It will be used to inform you by any means (including electronic means) about products, promotions and services, and for internal use by said entities or to send communications regarding the aforementioned aspects or for the purpose for which said data have been entered. You may exercise your rights of access, rectification, cancelation and opposition by writing to vidaliferre@vidaliferre.com